RomanaEnglezaGermana
Director Executiv Tehnic - Calitate - ing. Ludovic Zelici

Director Executiv Tehnic - Calitate - ing. Ludovic Zelici

Director General - ing. Ludovic Valentin Zelici

Inapoi
Nume Zelici Ludovic Valentin
Adresa str Calea lui Traian Nr. 129, Bl. L, Sc. C, ap. 2, mun. Rm Valcea, jud. Valcea
Telefon 0040/250/733.601, Mobil: 004/0732.540153
Fax 0040/250/733.603
E-mail lzelici@yahoo.com
Nationalitate romana
Data nasterii 16 octombrie 1951
Sex Masculin
Domeniul ocupational Inginer
Experienta profesionala 35 ani
Perioada
1975-1977 SC CET Govora SA:  Inginer Stagiar la Sectia Termomecanica
1977-1979 SC CET Govora SA: Coordonator Oficiu de calcul/Responsabil mers economic
1980-1984 SC CET Govora SA: Compartiment Proiectare si Mers Economic
1984-1990 SC CET Govora SA: Dispecer Sef Tura pe Centrala
1990-1992 SC CET Govora SA: Inginer Sef
1992-1996 SC CET Govora SA: Director Tehnic Productie si Reparatii
1997-2001 SC CET Govora SA: Director Tehnic Dezvoltare
2001-Prezent SC CET Govora SA: Director Tehnic Calitate
Functia sau postul ocupat Director Tehnic-Calitate CET Govora
Activităţi şi responsabilităţi principale
Asigura planificarea, derularea, controlul si imbunatatirea activitatilor care sustin functionarea instalatiilor, echipamentelor si constructiilor aflate in patrimoniul societatii comerciale, in conditii ecologice si de siguranta prin sincretizarea proceselor specifice de activitate din Serviciile/Compartimentele: Tehnic, Informatica, Metrologie, Investitii, Dezvoltare si Proiectare
Coordoneaza programul de promovare si implementare a Sistemului Integrat Calitate Mediu si a cerintelor de buna practica profesionala legate de activitatea Laboratorului de Metrologie
Orienteaza si asigura fundamentarea strategiei de dezvoltare e CET Govora si implementarea proiectelor de dezvoltare
Activităţi tehnice şi de implementarea sistemelor de management, pregătire pentru situaţii de urgenta si capacitate de răspuns.
Asigură stabilirea, implementarea şi menţinerea proceselor Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu;
Promovează personal în cadrul CET GOVORA conştientizarea referitoare la cerinţele clientului cât şi prin intermediul Serviciului de Promovarea Calităţii;
Raportează top managementului despre funcţionarea Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu şi despre orice necesitate de Îmbunătăţire.
Coordonează elaborarea obiectivelor Direcţiei Tehnice - Calitate în domeniul calităţii si mediului.
Participă la stabilirea politicii, obiectivelor şi strategiilor în domeniul calităţii si mediului
Asigura definirea obiectivelor Laboratorului Metrologie , de buna practica profesionala cu privire la calitatea sewrviciilor de încercare si etalonare metrologica, in baza respectam metodelor stabilite si a cerinţelor clienţilor.
Contribuie la integrarea managementului calităţii si mediului în managementul general al organizaţiei.
Defineşte, împreună cu ceilalţi directori executivi, obiectivele detaliate şi măsurabile ale calităţii proceselor şi produselor / serviciilor; urmăreşte corelarea obiectivelor calităţii si mediului cu obiectivele generale ale organizaţiei; urmăreşte Includerea obiectivelor calităţii si mediului în obiectivele specifice fiecărei direcţii executive.
Asigură resursele necesare aplicării strategiilor stabilite in cadrul Direcţiei coordonate.
Organizează funcţia "calitate-mediu" în cadrul organizaţiei şi corelează responsabilităţile şi autorităţile personalului din subordine.
Stabileşte, coordonează şi deleagă responsabilităţile şi autorităţile personalului din subordine.
Propune organigrama funcţiei calitate-mediu; evaluează periodic şi propune îmbunătăţiri ale structuri organizatorice.
Stabileşte şi organizează structuri şi mecanisme de comunicare şi coordonare necesare managementului calităţii si mediului.
Asigură funcţionarea Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu conform ISO 9001, ISO 14001 şi altor cerinţe referitoare la calitatea produselor şi serviciilor : SRENISO 17025, reglementări, legi, directive din CE.
Asigură monitorizarea şi interpretarea informaţiilor referitoare la calitatea şi fiabilitatea proceselor, produselor şi serviciilor, inclusiv satisfacţia clienţilor;
Participă la şedinţele de "Analiză efectuată de management" unde susţine spre aprobare tehnici, metode şi instrumente pentru îmbunătăţirea calităţii produselor/serviciilor,   fiind membru în Comitetul de Management Calitate Mediu,
Reprezentantul conducerii pentru Managementul Calităţii si Mediului şi Preşedintele Comitetului de Implementare a Sistemului Calităţii si Mediului.
Contribuie la adaptarea strategiei generale de informatizare a activităţilor din CET GOVORA, prin combinarea acţiunilor de dotaţii hardware şi software cu cele de up -grade selectivă a staţiilor de lucru precum si la promovarea sistemelor on-line de dispecerizare a producţiei şi analiză a manifestării CET GOVORA pe piaţa de energie.
Asigură măsurile de respectare a prescripţiilor privind protecţia muncii, protecţiei mediului şi de prevenire şi stingerea incendiilor la personalul din compartimentele coordonate şi în activităţile pe care acesta le desfăşoară.
Asigura masurile de protecţia mediului ,PSI, ISCIR pentru realizarea răspunderilor în aceste domenii şi urmărirea respectării acestora de către celelalte compartimente ale organizaţiei.
Urmăreşte aplicarea corectă a legislapei şi a reglementărilor specifice ramurii energiei în domeniul său de activitate şi a reglementărilor din domeniile ISCIR, Inspecţia PSI. Protecţia Mediului, Metrologie legala .
Fundamentează, pe baza cooperării cu celelalte direcţii din societate, indicatorii şi obiectivele pentru planul anual de investiţii.
Asigură stabilirea necesarului de aprovizionat (echipamente, piese schimb, materiale şi servicii) pentru activităţii de reparaţii şi investiţii şi pentru personalul din subordine şi transmiterea lui la Serviciul Aprovizionare.
Participă la negocierea contractelor economice (în limita reprezentării acordate) pentru produsele şi serviciile necesare activităţii de investiţii, reparaţii şi retehnologizare şi urmăreşte derularea contractelor stabilite între organizaţie şi furnizori.
Asigură documentele prevăzute de legislaţie necesare licitaţiilor pentru contractarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii; cooperarea cu Direcţia Reparaţii pentru întocmirea părţii economice a acestora şi a organizării licitaţiilor.
Asigură documentaţia tehnică necesară cunoaşterii, exploatării, controlului, întreţinerii şi reparării corecte a instalaţiilor, echipamentelor şi construcţiilor din organizaţie.
Evaluează competenţele personalului din subordine, identifică căile de creştere a performanţelor la propunerile şefilor de servicii din subordine.
Coordonează si monitorizează activităţile proceselor pentru îndeplinirea obiectivelor si îmbunătăţirea performantei proceselor, in calitate de manager de proces, si raportează performanta in CMOM.
Pe linie de pregătire pentru situaţiile de urgenta si capacitate de răspuns:
Asigura preventiv capacitatea de răspuns (CU) la situaţiile de urgenta (SU)
Coordonează acţiuni corective urgente.
Analizează capacitatea de răspuns la situaţiile de urgenta.
Dispune îmbunătăţirea capacităţii de răspuns la situaţiile de urgenta.
Analizează periodic Planul de Urgenta Interna si dispune completarea cu situaţiile deurgenta interne posibile.
Analizează dotarea de intervenţie si propune completări.
Coordonează instruirea personalului si verifica realizarea instruirii.
Urmăreşte verificarea sistemelor de alarmare si intervenţie.
Coordonează acţiunea echipelor de intervenţie.
Decide evacuarea personalului si o organizează.
Decide revenirea salariaţilor la locul de munca.
Producţie, contribuie la:
Stabilirea condiţiilor unei funcţionări sigure, economice şi în limita parametrilor normaţi de securitate pentru personal şi instalaţii.
Asigurarea documentaţiei tehnice de exploatare, efectuarea de expertize şi evaluări atât a echipamentelor cât şi a mediului de muncă.
Monitorizarea calităţii exploatării, fundamentarea tehnica pentru funcţionarea economică, prognoze de producţie şi regimuri de funcţionare.
Analizarea incidentelor.
Stabilirea programului de dezvoltare.
Reparaţii, contribuie la:
Stabilirea programelor de reparaţii anuale a volumului de investiţii pentru evaluarea unor reparaţii importante, analiza evenimentelor care au condus la reparaţii accidentale din motive de material sau executant.
Definirea priorităţilor pentru RK şi a reparaţiilor cu modernizări.
îmbunătăţirea calităţii reperelor din sfera mentenanţei.
Corelarea lucrărilor de investiţii realizate în regie proprie.
Elaborarea strategiilor de producţie şi reparaţie pe termen mediu şi lung.
Coordonarea programelor de reparaţie cu cele de producţie pentru minimizarea
pierderilor de energie cauzate de schemele funcţionale inadecvate.
Eliminarea incidentelor sistematice şi promovarea mentenaţei proactive.
Termoficare, contribuie la:
Stabilirea strategiei de modernizare a punctelor termice şi a reţelei secundare
Corelarea programului de producţie cu cel de reparaţie a reţelei.
Economic, contribuie la:
Proiectarea bugetului activităţii generale si a bugetului de investiţii.
Analiza şi corectarea conformă cu legislaţia în vigoare a execuţiei acestor bugete.
Stabilirea liniilor strategice generale de producere a energiei electrice şi termice
Analiza fluxului de trezorerie pe proiectele de investiţii semnificative.
Analiza stadiului finanţării investiţiilor, a programului de conformare ecologică şi a asigurării cu echipamente de protecţia muncii.
Comercial, contribuie la:
Stabilirea politicilor de combustibil şi a graficelor de livrare.
Corelarea contractelor de vânzare a energiei cu programele de producţie şi cu cele de reparaţii.
Corelarea acţiunilor de aprovizionare pentru lucrările executate de furnizori astfel încât să se obţină eficienţa maximă a circuitelor de compensare.
Elaborarea contractelor de vânzare abur, apă fierbinte şi de achiziţionare servicii ape uzate şi apă tratată.
Numele si adresa angajatorului SC CET Govora SA, str Industriilor, nr 1, cod 240050, Ramnicu Valcea, Jud Valcea
Tipul activitatii / sectorul de activitate Centrala electrica de termoficare industriala si urbana
Educatie si formare
1. Inginer energetician
2. Manager de proiect
Perioada
1. 1970-1975
2. 1996
3 1997
4. 2001-2004
5. 2009
Calificarea/diploma obtinuta
1. Diploma de absolvire studii superioare Inginer energetifcian Specialitatea Energetica Nucleara,
2. Curs „Managementul Centralelor Electrice”
3. Curs „Management Financiar pentru ingineri”
4. Cursuri, Seminarii, Ateliere pentru Calitate-Mediu
5. Managementul prin Calitate
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite
1. Specialitatea energetica nucleara
2. Managementul centralelor electrice
3. Managementul financiar
4. Management calitate-mediu
Numele si tipul institutiei de invatamant
1. „Facultatea de Energetica” din Universitatea Politehnica Bucuresti
2. Min Muncii si Min educatiei
Nivelul in clasificarea nationala sau internationala
Nationala
Aptitudini si competente personale
Planul strategic pentru CET Govora – indicatori, obiective – pe termen lung
Programul de dezvoltare pe termen mediu si lung
Programul de investitii anual
Programul de conformare ecologica
Punerea in functiune a compartimentelor Depozitului de cenusa conform planificarilor
Punerea in functiune a investitiei: „deschiderea prizelor de inalta presiune de la turbinele 3,4,5,6
Implementarea proiectului celor doua turbine de contrapresiune de 4,7 si de 6,5 Mwe.
Mentinerea Certificatului de conformitate cu Standardul ISO 9001/2001 si obtinerea Certificatului de conformitate cu Standardul ISO 14001/1997, pentru procesele CET Govora
Mentinerea conditiilor de autorizare a Laboratorului Metrologie, conform cu cerintele Serviciului Judetean de Metrologie Legala Valcea
Realizarea extinderii pavilionului administrativ Atingerea obiectivelor de pregatire pentru situatiile de urgenta si capacitate de raspuns
Limba materna
romana
Limbi straine cunoscute
Engleza - bine (scris, citit, vorbit)
Franceza - satisfacator (scris, citit, vorbit)
Aptitudini si competente sociale
Lucrul in echipa
Aptitudini si competente organizatorice
Aptitudini de conducere
Capacitatea de comunicare, selectie si ierarhizare
Spirit de initiativa Spirit de observatie
Aptitudini si competente tehnice
Cunoasterea instalatiilor si a proceselor de baza din organizatie
Cunoasterea prescriptiilor energetice si a procedurilor de sistem specifice exploatarii si mentenantei din centralele electrice
Cunoasterea legislatiei cu privire la pregatirea pentru situatiile de urgenta si capacitate de raspuns
Permis de conducere
-
categoria B
Alte aptitudini si competente 
Ms Ofice - Bine
Internet - Bine
Calatoriile
Literatura de dezvoltare personala
Data : octombrie 2010
 
Vizitatori - 86387
Accesari   - 325478